Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału PTL w Krakowie (2018-2022):

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
 2. Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
 3. Sekretarz: dr hab. inż. Maciej Pach
 4. Skarbnik: dr hab. inż. Ewa Błońska
 5. Członek Zarządu: mgr inż. Janusz Krywult
 6. Członek Zarządu: mgr inż. Jan Legutko
 7. Członek Zarządu: dr inż. Marek Pająk
 8. Członek Zarządu: dr inż. Wojciech Różański
 9. Członek Zarządu: dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska
 10. Członek Zarządu: mgr inż. Krzysztof Urban
 11. Członek Zarządu: dr hab. inż. Piotr Wężyk

 


Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. o wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.


Komisja rewizyjna Oddziału  PTL w Krakowie  (2018-2022):
 
 1. Przewodniczący: dr inż. Jacek Banach
 2. Zastępca przewodnoczącego: dr hab. inż. Jan Banaś, prof. UR
 3. Sekretarz: dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.