Seminarium terenowe

autor: Daniel Lelek

Dnia 15.07.2019 r. odbyło się seminarium terenowe w Nadleśnictwie Limanowa. 


Kraków 15.07.2019

 

Protokół nr 3/2019

z posiedzenia Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krakowie w dniu 15 lipca 2019 roku

 

W dniu 15 lipca 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Limanowa odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału (ZO) Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krakowie, w którym uczestniczyli następujący członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Małek – przewodniczący ZO
 2. dr hab. inż. Ewa Błońska –skarbnik ZO
 3. mgr inż. Janusz Krywult
 4. dr inż. Marek Pająk
 5. dr inż. Jacek Banach – członek Komisji Rewizyjnej

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa mgr inż. Wojciech Łukacz, przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po którym przedstawił informacje dotyczące Nadleśnictwa Limanowa a w szczególności scharakteryzował położenie Nadleśnictwa, warunki siedliskowe, strukturę własności oraz kwestie dotyczące ochrony przyrody.

W związku z zaplanowanym wręczeniem legitymacji nowym członkom PTL z Nadleśnictwa Limanowa, Przewodniczący Zarządu, prof. dr hab. inż. Stanisław Małek przedstawił informacje dotyczące Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego (rys historyczny, działalność, zadania i cele). Przewodniczący Zarządu przedstawił działania podjęte w ostatnich miesiącach tj.: zorganizowanie seminarium, które odbyło się 16.04.2019 roku, na którym prof. dr hab. inż. Jarosław Socha zaprezentował referat pt. „Produkcyjność lasu w zmieniających się warunkach siedliskowych i jej konsekwencje dla gospodarki leśnej” oraz prof. dr hab. inż. Jarzy Szwagrzyk referat pt. „Naturalne zaburzenia w dynamice ekosystemów leśnych; konsekwencja dla leśnictwa”; wyjazd przedstawicieli Oddziału PTL w Krakowie do Nadrenii Północnej-Westfalii, który odbył się w dniach 2-8.06.2019 roku (zrealizowany w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Leśnego i Towarzystwa Leśnego Nadrenii Północnej-Westfalii działającego w ramach Niemieckiego Towarzystwa Leśnego) oraz seminarium terenowe w Nadleśnictwie Nowy Targ w dniu 14 czerwca 2019  pt.: „Aktualne wyzwania gospodarki leśnej w warunkach górskich”.

Kolejne spotkanie Zarządu, odbędzie się 12 listopada 2019 roku w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W tym samym dniu zaplanowane jest również seminarium naukowe, na którym zostaną wygłoszone dwa referaty: prof. dr hab. Janusza Sowy oraz prof. dr hab. inż. Tadeusza Kowalskiego.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie legitymacji nowym członkom PTL – pracownikom Nadleśnictwa Limanowa. Przewodniczący Zarządu, prof. dr hab. inż. Stanisław Małek wręczył legitymacje następującym osobom: Adamowi Chmielowi, Sylwi Szewczyk, Katarzynie Bogacz, Marii Mikołajczyk oraz Miłoszowi Mucha.

Przewodniczący Zarządu, prof. dr hab. inż. Stanisław Małek zgłosił kandydaturę mgr inż. Katarzyny Bogacz do pełnienia funkcji opiekuna nad Kołem PTL przy Nadleśnictwie Limanowa. Kandydatura została poparta przez Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa. Następnie Pan Nadleśniczy pogratulował nowym członkom PTL oraz wyraził nadzieję, że włączą się oni aktywnie w jego prace.

Przewodniczący Zarządu, prof. dr hab. inż. Stanisław Małek zamknął pierwszą część spotkania dziękując Panu Nadleśniczemu za zorganizowanie spotkania na terenie Nadleśnictwa Myślenice.

 Dalsza część spotkania odbyła się na terenie leśnictwa Mogielica. W terenie spotkaliśmy się z leśniczym Leśnictwa Mogielica Mieczysławem Mikołajczykiem, który omówił gospodarkę prowadzoną na terenie swojego leśnictwa. Przedstawił aktualne problemy, jak również nawiązał do historii i wydarzeń z przeszłości, które miały wpływ na kształtowanie lasów w tym regionie. Natomiast Pani mgr inż. Magdalena Tomasiewicz nawiązała do form ochrony przyrody występujących na terenie Leśnictwa Mogielica.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, po którym Przewodniczący Zarządu, prof. dr hab. inż. Stanisław Małek podziękował wszystkim za udział, zaangażowanie i zachęcił do aktywnego włączenia się w działalność Oddziału PTL w Krakowie.

 

Skarbnik Zarządu Oddziału                                      Przewodniczący Zarządu Oddziału

 

dr hab. inż. Ewa Błońska                                          prof. dr hab. inż. Stanisław MałekSeminarium terenowe

autor: Daniel Lelek

Dnia 14.06.2019 r. odbyło się seminarium terenowe w Nowym Targu pn."Aktualne wyzwania gospodarki leśnej w warunkach górskich" 


Sprawozdanie z seminariom terenowego ”Aktualne wyzwania gospodarki leśnej w warunkach górskich”, które miało miejsce w dniu 14 czerwca 2019 roku w Nadleśnictwie Nowy Targ

 

W dniu 14 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ miało miejsce seminarium terenowe zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w górach, a uczestniczyli w nim pracownicy 9 nadleśnictw i biura RDLP
w Krakowie oraz przedstawiciele Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
z przewodniczącym zarządu oddziału panem profesorem Stanisławem Małkiem.

W części referatowej pracownicy Nadleśnictwa Nowy Targ przedstawili
2 prezentacje. Pierwsza (do pobrania: N.Targ_prez.1) przygotowana i wygłoszona przez Janusza Krywulta dotyczyła 3 zagadnień gospodarki leśnej:

 1. Ograniczenie populacji szkodników wtórnych w Nadleśnictwie Nowy Targ
 2. Przebudowa drzewostanów
 3. Program Małej Retencji Górskiej

Druga prezentacja (do pobrania: N.Targ_prez.2), zreferowana przez Franciszka Miąskowskiego, dotyczyła zagospodarowania powierzchni ur. „Bembeńskie” po huraganie w roku 2004.

W terenie, w 4 leśnictwach, przedstawiono następujące zagadnienia:

 1. Rezerwat „Bór na Czerwonem” – czynna ochrona przyrody prowadzona zgodnie z obowiązującym Planem Ochrony Rezerwatu.
 2. Leśnictwo Raba Wyżna – przebudowa drzewostanów na przykładzie
  oddz. 33 a, pielęgnowanie i ochrona upraw i młodników oraz uprawy pochodne jodły w ur. „Jamne”.
 3. Leśnictwo Beskid – powierzchnie upraw cisa w oddz. 130 b, 130 c założone
  w ramach projektu „Ochrona cisa i jego restytucja na terenie RDLP Kraków”, rozwój infrastruktury drogowej.
 4. Uroczysko „Bembeńskie” – zagospodarowanie powierzchni po wiatrołomie
  z 2004 r. oraz obiekty zrealizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej.

W trakcie seminarium toczyły się dyskusje i przedstawiano różne zdania
i opinie na temat możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz wypracowano wspólne wnioski.

Najważniejsze z nich to:

 1. Dla szybkiego i skutecznego reagowania na negatywne skutki zmian klimatycznych w drzewostanach (występowanie posuszu, złomów, wywrotów) istotne jest udostępnienie terenów leśnych siecią dróg i szlaków technologicznych.
 2. W związku ze zmianami klimatu celowe jest rozpoczęcie testowania w polskim leśnictwie nieinwazyjnych gatunków obcych (np. daglezja, jodła olbrzymia) oraz zbadanie funkcjonowania gatunków rodzimych poza dotychczas przyjętymi granicami ich występowania.
 3. W związku ze zmianami klimatu celowe jest dążenie do uznania obiektów Leśnego Materiału Podstawowego gatunków przydatnych do zagospodarowania poklęskowych powierzchni trudnych (np. limba – obecnie brak zarejestrowanych obiektów LMP).
 4. Celowe jest podjęcie starań w celu weryfikacji Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia LMP.
 5. Należy objąć monitoringiem zmiany poziomu wód gruntowych w obrębie kopuły torfowiska wysokiego w rezerwacie „Bór na Czerwonem”.
 6. Należy objąć monitoringiem funkcjonowanie przyrodnicze i techniczne obiektów małej retencji górskiej.
 7. Należy powołać zespół złożony z przedstawicieli środowisk naukowych
  i Lasów Państwowych, którego celem będzie dokonanie kompleksowego przeglądu i oceny upraw cisa założonych w ramach realizowanego na terenie RDLP w Krakowie programu „Ochrona cisa i jego restytucja na terenie RDLP
  w Krakowie” w celu wypracowania spójnej koncepcji dalszego ich funkcjonowania.
 8. Zbiorniki wodne wchodzące w skład obiektów małej retencji górskiej należy chronić przed zarybianiem celem uniknięcia ich degradacji i zaniku ważnych funkcji biocenotycznych (miejsce rozmnazania się rzadkich gatunków płazów).


Seminarium naukowe

autor: Daniel Lelek

Dnia 16.04.2019 r. na Wydziale Leśnym w Krakowie odbyło się seminarium naukowe.


Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo z seminarium: